FANDOM


Cuingolmëo herenion, turmen artara na ep' ilyë hereni wëo, antara na epë aranië.

Alimyë pandar turmenoEdit

Pano turmenion neldëEdit

I pano turmenion neldë Carl Woesenen së 1990:

Pano turmeno attaEdit

Pano turmenion enquëEdit