FANDOM


Minya Randa Eruhínion né i randa lúmequentalessë Ardo nyarinwa Arcastarnen. Randa sinassë Quenta Silmarillion panina.

Minya Randa ayestië apa i Cuivië Quendion ar etelië ó unduhatë Moringotto hossi ertainanen Valariandëo ar Valaron. Minya Randa tompë limbë valacoranaron ar cornavë 590 coranaron Anaro. Sina pola návë 4,902 tenna 65,390 anarcoranaron. Në estaina i Yaryeni, nan apa i Nelya Randa, sina i essë ilyan randar minnan në.

Arcastar nyarnë antulcavë lúmequentalëo Valariandëo "enquë teldessë haranyer Randa Minyo." Sinë nër i haranyer yassë i Sindar, i Noldor ar i neldë nossi Atanion ohtanë hosseanna Angamandova ar firyar ulcanna Rómenallo. Sinë ohtar ayestië Yénissë Alduo, nán vórnë apa tenëo Noldoron Valariandënna. I Eldar marnë Valaraindessë yéni únotimessë ar ohtanë Moringottanna; nán i Noldor, antulcavë i yondor Fëanáro, atulië apairën Moringottanna.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.